ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

Τα προσδοκόμενα Αποτελέσματα που αναπτύσσονται κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι:

Δημιουργία Δομής που θα αποτελεί έναν πολύ ορατό τοπικό επιταχυντή, ο οποίος θα ενδυναμώνει δυνητικούς κυκλικούς επιχειρηματίες της ομάδας – στόχου και θα εμπνέει πολίτες. Η Δομή θα έχει τίτλο ταυτόσημο με αυτόν του έργου: Επιταχυντής Κυκλικής Οικονομίας Δήμου Ηρακλείου: ΕΚΟΔΗ.

Ενίσχυση της ικανότητας των μελών της ομάδας – στόχου να επιχειρήσουν στο πλαίσιο της κυκλικής και συνεργατικής οικονομίας, με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση υλικών, στη βελτίωση της δυνατότητας επιδιόρθωσης των προϊόντων, της αντοχής, της ανακυκλωσιμότητας και διασφάλισης της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών.

Συμβολή της ομάδας – στόχου στη διεύρυνση της ανακύκλωσης υλικών στον Δήμο Ηρακλείου Αττικής, με τη μέθοδο της διαλογής στην πηγή, η οποία έχει καθιερωθεί ευρωπαϊκά ως απαραίτητο στοιχείο για την αποτελεσματική ανακύκλωση απορριμμάτων. Αύξηση της ανακύκλωσης από το 15,6% που αντιστοιχεί σε κάθε κάτοικο του Δήμου Ηρακλείου Αττικής (άρα και των κατοίκων – μελών της ομάδας στόχου) σε 55% για κάθε κάτοικο μέλος της ομάδας στόχου.